Monozukuri Asia Taikai 2014

Mono logo

Monozukuri Asia Taikai 2014 คือเทศกาลนำเสนอผลงานแนวคิดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ซึ่งมีการจัดงานขึ้นในเครือ YACHIYO ทุกๆปี ปีละ1ครั้ง และในวันที่ 29 ตุลาคม 2014 นี้ บริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด ก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้

Continue reading

โครงการ รักษ์ป่าชายเลน

โครงการ รักษ์ป่าชายเลน


ผู้เสนอโครงการ                  คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ       คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

หลักการและเหตุผลtree2

ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวทั้งนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับ อัตราความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อยๆ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ซึ่งใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัย และเพาะพันธ์สัตว์อ่อน ดังนั้นทางบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด จึงเห็น ว่าการปลูกป่าชดเชยเป็นเรื่องที่จำเป็นและความสำคัญยิ่ง ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานของบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

tree1
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิด แก่พนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
    3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน
    4. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

วิธีการดำเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
– เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ การไปปลูกป่าชายเลน
– ติดต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)
– ติดต่อรถที่เดินทาง รถทัวร์ 

2. ขั้นดำเนินการ
– เขียนโครงการ
– ขออนุมัติโครงการ
– รับสมัครพนักงานที่จะไปปลูกป่าชายเลน ในวันที่ 18-19 พ.ค. 2554
– เดินทางออกจากบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด วันที่ 28 พ.ค. 2554 เวลา 06.00 น.
– ประสานกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) 

งบประมาณtree3– ค่าปลูกป่าชายเลน 10,000 บาท
– ค่ารถทัวร์(แอร์ 42 ที่ ) 12,000 บาท
– ค่าอาหาร 5,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 18- 28 พ.ค. 2554

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

การประเมินผล
– พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
– พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
2. พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พนักงานมีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิด แก่พนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
4. ปัญหาการพังทลายของดินริมชายฝั่งลดลง
5. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ มีแหล่งอาหาร ที่เพาะพันธุ์ตัวอ่อน

รูปกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน


โครงการ รักษ์ปะการัง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โครงการ รักษ์ปะการัง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ผู้เสนอโครงการ                 คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ       คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

 หลักการและเหตุผล
ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

coral3

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวทั้งนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับ อัตราความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม

            ในปัจจุบันแนวปะการังของไทยได้ถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์ไปมากแล้ว หากปล่อยปละละเลยสมดุลทางธรรมชาติชายฝั่งจะสูญหายไป ด้วยเหตุนี้ภาคเอกชนนำโดย บริษัท วีนิไทย จึงจัดทำการโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง 8 หมื่นกิ่ง เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้าโครงการนี้เริ่มเมื่อ 5 ปีก่อน โดยวีนิไทย ร่วมกับ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ เป็นโครงการปลูกและขยายพันธุ์ปะการังเขากวางด้วยท่อพีวีซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพันธุ์ปะการังเขากวางจำนวน 8 หมื่นกิ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2555 เพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบันแนวปะการังน้ำตื้นบริเวณทะเลอ่าวไทยถูกทำลายและลดปริมาณลงไปเป็นจำนวนมาจนถึงขั้นวิกฤต มาจากจากฝีมือมนุษย์ที่ทำประมงโดยขาดความรับผิดชอบ และการลักลอบตัดปะการังไปขาย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเอง ทำให้เกิดผลเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลและการดำเนินชีวิตของผู้คนบริเวณชายฝั่งเป็นอย่างมาก การรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ตามโครงการจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

แนวปะการังน้ำตื้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลของสัตว์น้ำ และปลาทะเลต่างๆ ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นป้องกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งได้ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากแนวปะการังมีความสวยงามและเป็นแหล่งที่สัตว์

ทะเลต่างๆ มาอาศัย โครงการนี้ยังมีส่วนช่วยให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งยังสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับประชาชนท้องถิ่นในบริเวณที่เราได้จัดกิจกรรมอีกด้วย”

จากที่กล่าวมาทางบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด จึงเห็น ว่าการปลูกปะการังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ควรสนับสนุน จึงเห็นควรเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานของบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ด้วย

 coral1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิด แก่พนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประเภทแนวปะการังน้ำตื้น
                                                                 4. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
                 วิธีการดำเนินการ
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
– เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ การไปปลูกปะการัง
– ติดต่อเจ้าหน้าที่ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ 
– ติดต่อรถที่เดินทางรถทัวร์ 

2. ขั้นตอนการดำเนินการ
– เขียนโครงการ
– ขออนุมัติโครงการ
– รับสมัครพนักงานที่จะไปปลูกปะการัง ในวันที่   16-30 กันยายน  2556 จำนวน 100 คน

– เดินทางออกจากบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด วันที่ 12  ตุลาคม  2556 เวลา 06.00 น.
– ประสานกับเจ้าหน้าที่

             งบประมาณ
– ค่าอุปกรณ์ในการปลูกแนวปะการังน้ำตื้น(300 บาท/คน)              30,000 บาท

– ค่ารถทัวร์(แอร์ 50 ที่นั่ง 2 คัน คันละ 12,000 บาท= 100 ที่นั่ง)    24,000 บาท
– ค่าทำป้าย                                                                            500 บาท
– ค่าของขวัญวิทยากร                                                               500 บาท
– ค่าอาหาร,น้ำ ดื่ม (3  มื้อ)                                                   20,000  บาท
                  รวม                                                               75,000  บาท

           แหล่งที่มาของงบประมาณ
รายได้จากการขายขยะรีไซเคิล(ขวด,กระป๋องจากโรงอาหาร)             25,000   บาท

เงินสมทบทุนจากพนักงาน(200 บาท/คน)                                     20,000   บาท
ขอเงินสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท                                          30,000   บาท

              ระยะเวลาดำเนินการ                  
                วันที่ 12  ตุลาคม 2556 coral2

              กลุ่มเป้าหมาย
                   พนักงาน บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

           การประเมินผล
– พื้นที่แนวปะการังเพิ่มขึ้น
– พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีแนวปะการังเพิ่มขึ้น
2. พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พนักงานมีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิด แก่พนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

4. ลดความรุนแรงของคลื่นป้องกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่ง
5. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะแนวปะการังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ มีแหล่งอาหาร ที่เพาะพันธุ์ตัวอ่อน

           คณะทำงานโครงการฯ บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
1. คุณวชิระพล    คุ้มภัย          ผู้จัดการทั่วไป                                            ประธานโครงการ

2. คุณดลฤดี        มาระเฮม     ผู้จัดการแผนก ACC                                รองประธานโครงการ
3. คุณสมปราถ    แซ่ตั่น         ผู้จัดการแผนก MT                               ฝ่ายจราจร/คณะทำงาน
4. คุณนิรุตติ        ผาสุข         หน. หน่วยงานความปลอดภัย      ฝ่ายความปลอดภัย/คณะทำงาน
5. คุณสุธิตา        คงชนะ                                                       ฝ่ายประสานงาน/คณะทำงาน
6. คุณอุไรพรรณ  โพธิ์ขุนทด                                                   ฝ่ายประสานงาน/คณะทำงาน
7. คุณเสาวคนธ์  อิงคยะกุล                                                     ฝ่ายประสานงาน/คณะทำงาน

          แผนที่พื้นที่ในการจัดทำโครงการ
coral

       รูปกิจกรรมการทำโครงการรักษ์ปะการัง

UYT Ltd.

UYT-Ltd.
Name of the place


UYT Ltd.

Outline


Production of Sheet Metal

Establishment


June, 1996

Operation Start-up


January, 1998

Location


RENOWN AVENUE, COVENTRY BUSINESS PARK, COVENTRY CV5 6UF

Contact


Phone :+44-2476-671400

PT. Yachiyo Trimitra Indonesia

PT.-Yachiyo-Trimitra-Indonesia
Name of the place


PT. Yachiyo Trimitra Indonesia

Outline


Production of Fuel Tank

Establishment


May, 2012

Operation Start-up


August, 2013

Production Capacity


〈Plastic Fuel Tank〉
          240,000 sets/year

Location


KAWASAN INDUSTRI MITRA KARAWANG JL.MITRA SELATAN Ⅳ BLOK H3-6 KARAWANG 41361, JAWA BARAT

Contact


Phone :+62-267-8634069

Goshi-Thanglong Auto-Parts Co., Ltd.

Goshi-Thanglong-Auto-Parts-Co.-Ltd
Name of the place


Goshi-Thanglong Auto-Parts Co., Ltd.

Outline


Production of motorcycle parts
ISO 9001 certificated

Establishment


January, 1997

Operation Start-up


November, 1997

Location


Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

Contact


Phone :+84-43-8750859

Goshi India Auto Parts Private Ltd.

gia
Name of the place


Goshi India Auto Parts Private Ltd.

outline


Production of motorcycle parts

Establishment


May, 2007

Operation Start-up


December, 2008

Location


P.No363,364,Sector 3,Industrial Growth Centre,Bawal,Phase II Distt.Rewari,Haryana 123501,India

Contact


Phone :+91-1284-264-041

Yachiyo India Manufacturing Private Ltd.

yim
Name of the place


Yachiyo India Manufacturing Private Ltd.

Outline


Production of Fuel Tank

Establishment


April, 2008

Operation Start-up


September, 2012

Production Capacity


〈Plastic Fuel Tank〉
         250,000 sets/year

Location


SPL-1 (C) , TAPUKARA INDUSTRIAL AREA, KHUSHKHERA, DISTRICT ALWAR 301707, RAJASTHAN, INDIA

Contact


Phone :+91-1493-667777

Yachiyo Wuhan Manufacturing Co., Ltd.

ywm
Name of the place


Yachiyo Wuhan Manufacturing Co., Ltd.

Outline


Production of Fuel Tank and Sunroof
ISO 9001 certificated
ISO 14001 certificated

Establishment


July, 2005

Operation Start-up


April, 2007

Production Capacity


〈Sunroof〉
    250,000 sets/year
〈Plastic Fuel Tank〉
    400,000 sets/year

Location


786 ZhuShanHu Avenue, Wuhan Economic & Technological Development Zone, Hubei, P.R.China

Contact


Phone :+86-27-8447-8181

Yachiyo Zhongshan Manufacturing Co., Ltd.

chaina
Name of the place


Yachiyo Zhongshan Manufacturing Co., Ltd.

Outline


Production of Fuel Tank and Sunroof
TS 16949 certificated
ISO 14001 certificated

Establishment


April, 2002

Operation Start-up


September, 2003

Production Capacity


〈Sunroof〉
          500,000 sets/year
〈plastic Fuel Tank〉
       400,000 sets/year

Location


NO.28 KEJI AVENUE, CONCENTRATED-CONSTRUCTED AREA, ZHONGSHAN TORCH HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, ZHONGSHAN, GUANGDONG, P.R.CHINA 528437

Contact


Phone :+86-760-8533-5309