โครงการรักษ์ป่าชายเลน ณ. บ้านแหลมแม่นกแก้ว

โครงการรักษ์ป่าชายเลน ณ. บ้านแหลมแม่นกแก้ว  เครือข่ายอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี


ผู้เสนอโครงการ                  คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ       คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

หลักการและเหตุผลtree2

ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวทั้งนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับ อัตราความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อยๆ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ซึ่งใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัย และเพาะพันธ์สัตว์อ่อน ดังนั้นทางบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด จึงเห็น ว่าการปลูกป่าชดเชยเป็นเรื่องที่จำเป็นและความสำคัญยิ่ง ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานของบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

tree1
วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และความสามัคคีให้เกิดแก่พนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
2.    เพื่อสร้างความร่วมมือจัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนร่วมกับสังคม ชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่แหลมแม่นกแก้ว เครือข่ายอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
3.    เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.    เพื่อสร้างกิจกรรมสันทนาการประจำปีภายในบริษัท ให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสังคม

วิธีการดำเนินการ
วิธีการดำเนินการ
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
–    เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การไปปลูกป่าชายเลน
–    ติดต่อเจ้าหน้าที่เครือข่ายอ่าวคุ้งกระเบน  ณ. บ้านแหลมแม่นกแก้ว  คุณกรวิชญ์  081-1537580
–    ติดต่อรถที่เดินทาง รถทัวร์

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน
–    เขียนโครงการ
–    ขออนุมัติโครงการ
–    รับสมัครพนักงานที่จะไปปลูกป่าชายเลน  ในวันที่  3 กันยายน 2559
–    เดินทางออกจากบริษัทสยาม ยาชิโยะ จำกัด วันที่  3  กันยายน 2559  เวลา 5.30 น.

งบประมาณ
–    ค่าปลูกป่าชายเลน ต้นไม้  500  ต้นและวิทยากร        10,000        บาท
–    ค่ารถทัวร์(แอร์ 50 ที่) 2 คัน คันละ 15,000 บาท        30,000        บาท
–    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                        20,000        บาท
–    ค่าประกันชีวิตการเดินทาง                                      2,500        บาท
–    ค่าทำป้าย                                                             500        บาท
                                             รวม                         63,000        บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ
1.    รายได้จากการขายขยะรีไซเคิล                        25,000        บาท
2.    ขอเงินสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท               38,000        บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 10 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

การประเมินผล
– พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
– พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
2. พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พนักงานมีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิด แก่พนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
4. ปัญหาการพังทลายของดินริมชายฝั่งลดลง
5. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ มีแหล่งอาหาร ที่เพาะพันธุ์ตัวอ่อน

รูปตัวอย่างกิจกรรม

Bookmark the permalink.

Comments are closed.