โครงการคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเล หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โครงการคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเล หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ผู้เสนอโครงการ                  คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ        คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

หลักการและเหตุผล

                    ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวทั้งนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับ อัตราความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทร

ในปัจจุบันแนวปะการังของไทยได้ถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์ไปมากแล้ว หากปล่อยปละละเลยสมดุลทางธรรมชาติชายฝั่งจะสูญหายไป ด้วยเหตุนี้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี จึงริเริ่มกิจกรรมคืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพันธุ์ปะการังเขากวางธรรมชาติ เพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบันแนวปะการังน้ำตื้นบริเวณทะเลอ่าวไทยถูกทำลายและลดปริมาณลงไปเป็นจำนวนมากจนถึงขั้นวิกฤติ มาจากฝีมือมนุษย์ที่ทำประมงโดยขาดความรับผิดชอบ และการลักลอบตัดปะการังไปขาย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเอง ทำให้เกิดผลเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลและการดำเนินชีวิตของผู้คนบริเวณชายฝั่งเป็นอย่างมาก การรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ตามโครงการจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
แนวปะการังน้ำตื้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลของสัตว์น้ำ และปลาทะเลต่างๆ ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นป้องกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งได้ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากแนวปะการังมีความสวยงามและเป็นแหล่งที่สัตว์ทะเลต่างๆ มาอาศัย โครงการนี้ยังมีส่วนช่วยให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งยังสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับประชาชนท้องถิ่นในบริเวณที่เราได้จัดกิจกรรมอีกด้วย”
จากที่กล่าวมาทางบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด จึงเห็น ว่าการปลูกปะการังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ควรสนับสนุน จึงเห็นควรเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานของบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิด แก่พนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประเภทแนวปะการังน้ำตื้น
4. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

วิธีการดำเนินการ
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
– เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ การไปปลูกปะการัง
– ติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี
– ติดต่อรถที่เดินทางรถทัวร์ 0818618536
2. ขั้นตอนการดำเนินการ
– ประสานกับเจ้าหน้าที่
– เขียนโครงการ
– ขออนุมัติโครงการ
– รับสมัครพนักงานที่จะไปปลูกปะการัง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560
จำนวน 100 คน
– เดินทางออกจากบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 05.30 น.

งบประมาณ
– ค่ากิจกรรมในการปลูกแนวปะการังน้ำตื้น(920 บาท/คน)+ค่าอาหาร 85,560 บาท
– ค่ารถทัวร์(แอร์ 50 ที่นั่ง 2 คัน คันละ 15,000 บาท= 100 ที่นั่ง) 30,000 บาท
– ค่าทำไวนิล 500 บาท
– ค่าประกันชีวิต 40 บาท/คน 4,055 บาท
– ค่าอาหารเช้า,น้ำดื่ม 7,795 บาท
– ค่าของขวัญวิทยากร 849 บาท
รวม 128,759 บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ
1. รายได้จากการขายขยะรีไซเคิล(ขวด,กระป๋องจากโรงอาหาร) 41,459 บาท
2. ค่าสนับสนุนกิจกรรมจากพนักงาน คนละ 100 บาท 9,300 บาท
3. ขอเงินสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท 78,000 บาท

                                                                                    ระยะเวลาดำเนินการ
                                                                     วันที่ 16 ธันวาคม 2560

กลุ่มเป้าหมาย
     พนักงาน บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

การประเมินผล
– พื้นที่แนวปะการังเพิ่มขึ้น
– พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่ง  แวดล้อม   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีแนวปะการังเพิ่มขึ้น
2. พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พนักงานมีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสามัคคีให้เกิด แก่พนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
4. ลดความรุนแรงของคลื่นป้องกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่ง
5. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะแนวปะการังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ มีแหล่งอาหาร ที่เพาะพันธุ์ตัวอ่อน
คณะทำงานโครงการฯ บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
1. คุณวชิระพล คุ้มภัย ผู้จัดการทั่วไป ประธานโครงการ
2. คุณดลฤดี มาระเฮม ผู้จัดการแผนก ACC รองประธานโครงการ
3. คุณสมปราถ แซ่ตั่น ผู้จัดการแผนก MT ฝ่ายความปลอดภัย/คณะทำงาน
4. คุณนิรุตติ ผาสุ ข หน. หน่วยงานความปลอดภัย ฝ่ายความปลอดภัย/คณะทำงาน
5. คุณสุธิตา คงชนะ ฝ่ายประสานงาน/คณะทำงาน
6. คุณอุไรพร โพธิ์ขุนทด ฝ่ายประสานงาน/คณะทำงาน
7. คุณเสาวคนธ์ อิงคยะกุล ฝ่ายประสานงาน/คณะทำงาน
8. คุณนันทพร สุขุมวัฒนะ ฝ่ายประสานงาน/คณะทำงาน
9. คุณรุ่งอรุณ ไผ่จันทร์ ฝ่ายประสานงาน/คณะทำงาน
10. คุณเกษม หังสสูต ฝ่ายประสานงาน/คณะทำงาน

รูปตัวอย่างกิจกรรม

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.