Quality Policy Activity

เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายคุณภาพ ทางบริษัทจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและใส่ใจเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่มี อาทิ เช่น

5Spng

กิจกรรม 5ส.
         เพื่อให้พนักงานทุกๆภาคส่วนงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรม 5ส. ภายในองค์กรและสถานประกอบการ

 


กิจกรรม Q.C.C.
           Q.C.C. เป็นกิจกรรมที่พนักงานในกลุ่มซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยความสมัครใจได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เป็นกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน อย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรม Q.C.C. มุ่งแก้ไขปัญหาการทำงาน โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออกและพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานซึ่งเกิดขึ้นจากพนักงานตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาจนถึงระดับบน ทำให้เกิดความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นอีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

QCC


กิจกรรม Monozukuri
   รวมภาพการแข่งขัน Monozukuri 2012 ณ. ประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างความสามัคคีใน Yachiyo Group และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น,ทศันคติ,วิสัยทัศน์,เพื่อก้าวไปสู่เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย รองรับกำลังการผลิตของลูกค้าภายในอนาคต
monozukuri


กิจกรรม CCCF
CCCF = Completely Check Completely Find Out เป็นกิจกรรมการค้นหาอันตรายทั่วทุกจุดของโรงงาน โดยเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องเป็นคนค้นหา เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในงานด้านความปลอดภัยเชิงรุก คือไม่รอให้เกิดแต่จะพยายามขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกไปก่อน โดยทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน


กิจกรรมอบรมดับไฟเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ
         บริษัท Siam yachiyo ได้จัดการฝึกอบรมดับเพลิงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ในหลักการและวิธีการควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ การจัดทำแผนอพยพหนีไฟ สามารถนำหลักการที่ได้รับไปร่วมกันจัดทำแผนการดับเพลิง/อพยพหนีไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพและทางสถานประกอบการได้มีการซ้อมดับเพลิง/ แผนอพยพ ตามกฎหมาย และมีการปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสถานประกอบการ สำหรับการซ้อมในครั้งต่อๆไป ผู้รับผิดชอบและพนักงานได้ทราบและเข้าใจบทบาท หน้าที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพลิง ไหม้สามารถที่จะอพยพพนักงานไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยได้โดยไม่เกิดความเสียหาย

fireescape


กิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย
    
บริษัท Siam yachiyo มีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ รวมทั้งมีกิจกรรมและเกมส ์ที่ส่งเสริมความรู้และทัศนคติ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงาน
saftyweek


 

Comments are closed.