สมัครงาน

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภทถังน้ำมันเชื้อเพลิง , ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และ ทา พ่น เคลือบสีผิวโลหะ และพสาสติก

รับสมัครด่วน 

ตำแหน่ง : วิศวกรการวางแผนการผลิตและการจัดส่ง (Planning and Production Engineer) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
     อายุ 25-35 ปี
     วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001,14001 IATF16949
     มีประสบการณ์การทำงานการใช้โปรแกรม D365
     มีประสบการณ์การทำงานในสายโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 3-5 ปี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนการผลิต และ แผนการส่งสินค้าให้ทันตามเวลาส่งมอบของลูกค้า
• ควบคุมกำลังการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้
• ควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้
• วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
• ดูแลการจัดลำดับงานตามสายงานการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ควบคุมและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการผลิตที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
• รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ
• ร่วมประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาใช้สำหรับวางแผนการผลิต
• วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้า
• เปิดใบสั่งผลิต ยกเลิก และแก้ไขในระบบ D365
• รวบรวมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้การผลิตไม่เป็นไปตามแผน ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
• มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน
• จัดทำ แก้ไข และดูแล BOM ในระบบ D365 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน


ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด Faro , CMM , Microscope, เครื่องมือวัดพื้นฐาน
ปฏิบัติงานเข้ากะได้และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้
หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานควบคุมคุณภาพ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด Faro , CMM , Microscope, เครื่องมือวัดพื้นฐาน
จัดทำเอกสารรายงานด้านคุณภาพ รวมถึงการรายงานปัญหาด้านคุณภาพ
ปฏิบัติงานเข้ากะได้และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได้
มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ

สวัสดิการประกันชีวิต 400,000 บาท / 800,000 บาท
สวัสดิการค่าเดินทาง 80 บาท /วัน
โบนัสประจำปี+เงินพิเศษ
ค่าเข้ากะบ่าย 40 บาท / กะดึก 100 บาท
สวัสดิการค่าอาหารกลางวัน 60 บาท / ค่าอาหารโอที 50 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
ค่าดูแลรักษาสุขภาพ
เบี้ยขยัน 400 บาท/500 บาท/1,000 บาท
ปรับเงินขึ้นประจำปี
แจกทองตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 ปี
ประบตำแหน่งตามผลงาน
สวัสดิการอื่นๆ
เงินปฎิบัติงานสม่ำเสมอทั้งปี 3,000 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร
(ทุกตำแหน่ง “รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มี และยื่นหลักฐานการสมัคร ข้อ 1-6 ครบเท่านั้น”)

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว
5.สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
6.สำเนาใบรับรองการผ่านการคัดเลือกเกฑณ์ทหาร(เฉพาะผู้ชาย)
7.สำเนารับรองการผ่านงานหรือผ่านการอบรม(ถ้ามี)

สามารถสมัคร หรือ ส่งรายละเอียด ได้ที่นี่

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
เลขที่ 214 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม 304
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร 0-3720-8730-4 ต่อ 121 โทรสาร 0-3720-8736

สมัครได้ที่ป้อม รปภ. หน้าบริษัท ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:00 วันจันทร์ – วันศุกร์
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037-627-501 ต่อ 100 , 121 , 104

หรือ สแกน QR Code เพื่อสมัคร

หรือไปยังลิ้งค์ข้างล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-8FrbDVCKlLT7UWhiXJDAWKK3WL0YlhV-HskmSZJCMhs_Qg/viewform

Comments are closed.