โครงการ CSR Safety

โครงการ CSR Safety
สยาม ยาชิโยะ ร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยให้น้อง

ผู้เสนอโครงการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. คณะกรรมการความปลอดภัย บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปัจจุบัน ความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในหนึ่งวันหากเราไม่ระมัดระวัง ใช้ชีวิตอย่างไม่มีสติอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยได้ ความไม่ปลอดภัยหรืออุบัติเหตุนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้ว สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน ทางด้านจิตใจ บางเหตุการณ์ อาจรุนแรงสร้างความเสียหายถึงชีวิตได้
ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าอุบัติภัยที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากในวงกว้าง คือ อุบัติภัยด้านการเกิดอัคคีภัย หรือไฟไหม้ สาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้เกิดอัคคีภัยไฟไหม้ คือ สายไฟชำรุด เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้ จากข้อมูลศูนย์ บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 เกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหมด 1342 ครั้ง โดยเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจำนวน 899 ครั้ง คิดเป็น 66 % ของการเกิดอัคคีภัยทั้งหมด แบ่งตามสถิติการเกิดตามลำดับ จากมากสุดไปหาน้อยสุดโดยจำนวนเหตุที่เกิดอัคคีภัย อันดับ 1 คือไฟไหม้บ้าน 2.โรงเรียน 3.ที่สวนไร่นา อื่น ๆ
ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการยับหยั้งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจัดประชุมเพื่อจัดกิจกรรม CSR ความปลอดภัย และ ในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีความคิดเห็นว่าสถานที่เกิดอัคคีภัย ถ้าเกิดแล้วได้รับผลกระทบความเสียหายมากในวงกว้างมากที่สุด คือโรงเรียนเรียน จึงลงมติเห็นชอบในการจัดโครงการ CSR “ สยาม ยาชิโยะ ร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยให้น้อง’ โดยโครงการที่จัดขึ้น จะมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียนเกี่ยวกับอัคคีภัย การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น รวมถึงวิธีการสังเกตอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เล่นเกมส์ด้านความปลอดภัยและแจกของรางวัล ทางคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จะติดต่อหน่วยงานซ่อมบำรุง เพื่อขอให้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า เข้าตรวจเช็ค สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และ ทรัพย์สินของโรงเรียน การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นกิจกรรมประกอบ ในการที่ยื่นประกวด สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน ยังเป็นการสร้างสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในชุมชน กับ บริษัท สยาม ยาชิโยะ ที่จะร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
2. เพื่อเป็นการป้องกัน และระงับอัคคีภัยไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น
3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับทุกคนในสถานศึกษา
4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทในการอาศัยอยู่นพื้นที่ใกล้เคียงกัน
กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรในโรงเรียน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ร่างโครงการเพื่อนำเสนอผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย
2. ขออนุมัติจากผู้บริหาร
3. เริ่มกิจกรรม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
4. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมให้กับพนักงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
1. อบรมให้ความรู้ในการดับเพลิงขั้นต้นให้กับเด็กๆนักเรียน และคณะครูภายในโรงเรียน
2. สอนวิธีการใช้ถังดับเพลิง โดยทีมดับเพลิงขั้นสูงและทีมงานคปอ.
3. สอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยในโรงเรียน โดยทีมงาน คปอ.
4. เล่นเกมส์ เกี่ยวกับความปลอดภัย มอบของรางวัลให้เด็กๆ
5. มอบถังดับเพลิงให้กับโรงเรียน จำนวน 5 ถัง

ระยะเวลาโครงการ
เดือน 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น – 12.00 น.

งบประมาณ
– ค่าซื้ออุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 3,000 บาท
– ค่าซื้อถังดับเพลิง 5,000 บาท
– ค่าของรางวัล 2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม    10,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. น้องๆนักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยสวกับถังดับเพลิง และรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นได้ ในการป้องกันอัคคีภัย
2. สร้างจิตสำนึกความกล้าหาญให้กับน้องๆและคุณครู กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น สามารถนำถังดับเพลิงไปใช้ได้
3. สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนในชุมชนกับบริษัท สยาม ยาชิโยะ ที่จะร่วมมือร่วมใจ ช่วยกัน
ป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในโรงเรียน
4. ทำให้พนักงานทีมดับเพลิงได้เป็นผู้เสียสละถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนและโรงเรียน
ผู้นำเสนอโครงการ ผู้อนุมัติ

นายทาคาชิ ชิมิซุ          ประธานบริษัท ฯ
นายสมปราถ ศีลวิลาส    ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย 
รูปกิจกรรม

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.