โครงการโยนจุลินทรีย์ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล

โครงการโยนจุลินทรีย์ ยิงหนังสติกปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล

ผู้เสนอโครงการ        คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
หลักการและเหตุผล
เขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่า เขื่อนคลองท่าด่าน เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกกั้นแม่น้ำนครนายก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้ง และควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร ไร่นาและพื้นที่การเกษตรในหน้าฝน โดยสร้างครอบฝายท่าด่านเดิมที่ราบลุ่มนครนายกมีระดับน้ำใต้ดินมีการลดระดับหรือพื้นที่ลาดเทค่อนข้างมาก ทำให้น้ำไหลบ่ารุนแรงในช่วงฤดูฝน ส่วนบริเวณพื้นที่ชลประทานนครนายก เป็นพื้นที่ราบกว้างขวางมีระดับน้ำใต้ดินต่ำจึงเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งส่วนในฤดูฝนกลับเกิดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบที่มีความลาดเอียงน้อยทำให้น้ำระบายออกยากน้ำจึงท่วมขังเป็นเวลานาน การสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำนครนายกตอนบนจึงเป็นการชะลอกระแสน้ำไม่ให้ไหลอย่างรุนแรงในช่วงฤดูฝนโดยจะกักเก็บน้ำไว้ และในทางกลับกัน จะสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งได้แทนที่จะต้องเผชิญกับภัยแล้ง
ปัจจุบันเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาวรวม 2,720 เมตร ความสูง (สูงสุด) 93 เมตร รับน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำ มีความจุ 224 ล้าน ลบ.ม. โดยทำให้มีน้ำในการทำเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของนครนายก นักท่องเที่ยวสามารถชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณสันเขื่อน จะเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าเขื่อน และชมทิวทัศน์เมืองนครนายกด้านหลังเขื่อน ในอนาคตมีโครงการจะสร้างแก่งเทียมเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นสนามสลาลอมนานาชาติ ซึ่งจะเป็นแห่งเดียวในภูมิภาคนี้รวมถึงแหล่งอาหารสัตว์ ต้นไม้ก็เป็นประเภทหนึ่งของพืช ซึ่งแบ่งเรียกชื่อไปต่าง ๆ ตามรูปร่างลักษณะ เช่น ประเภทที่เป็นลำต้นสูงใหญ่ เรียกว่า ต้นไม้ ประเภทที่เป็นต้นเล็ก ๆ ปกคลุมพื้นดิน และเราไม่ต้องการ เรียกว่า วัชพืช ประเภทที่เป็นดอกเป็นใบสวย ๆ เรียกว่า ไม้ดอกไม้ประดับ และถ้าแบ่งตามประโยชน์ใช้สอย ได้แก่ ต้นไม้ประเภทที่ใช้เป็นยา เรียกว่า สมุนไพร ประเภทที่เป็นอาหารของคนเรียกว่า พืชผักสวนครัว และผลไม้ ประเภทที่เป็นอาหารของสัตว์เรียกว่า พืชอาหารสัตว์ ให้สัตว์บริเวณนั้นมีอาหาร ฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณนั้นอีกด้วย

การทำความสะอาดคูคลองเป็น พัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น จากที่กล่าวมาข้างต้น ทางบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด จึงเห็นว่า การปรับสภาพน้ำในเขื่อน การปลูกต้นไทรและต้นมะเดื่องที่เป็นอาหารของสัตว์และการทำความสะอาดคูคลอง เป็นกิจกรรมเพื่อชุมชน จึงเห็นควรเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล และผู้นำชุมชนบริเวณนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคี ให้เกิดกับพนักงานของบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิดแก่พนักงาน
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปรับทัศนีย์ภาพในเขตชุมชน
4. เพื่ออนุรักษ์และเพื่อแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า
วิธีการดำเนินการ
ขั้นตอนการเตรียมการโยนจุลินทรีย์ ยิงหนังสติกปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล
– เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์
– ติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
– ติดต่อรถที่เดินทาง รถทัวร์
– ขั้นตอนการดำเนินการ
– ประสานกับเจ้าหน้าที่
– เขียนโครงการ
– รับสมัครพนักงานที่จะไปโยนจุลินทรีย์ ยิงหนังสติกปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชล
– ขออนุมัติโครงการ
– เดินทางออกจากบริษัทฯ ไปทำกิจกรรม ณ.เขื่อนขุนด่านปราการชล ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น.
– เดินทางกลับถึงบริษัทฯ เวลาประมาณ 18.00 น.
งบประมาณ
1. วิทยากร ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล 2,000 บาท
2. EM- BALL 7,000 บาท
3. ต้นกล้า 7,000 บาท
4. รถราง 3,000 บาท
5. ค่าอาหาร หัวละ 200 บาท 14,200 บาท
6. รถบัส 50คน/คัน 10,000 บาท
7. ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า 5,000 บาท
8. ค่าล่องแก่ง1500บาท/ลำ/5-6คน 18,000 บาท
9. ค่าประกันชีวิต 45 บาท/คน 3,195 บาท
10. เสื้อกิจกรรม 150 บาท 10,650 บาท
11. อาหารเช้าหัวละ50 ( ข้าวห่อ น้ำ ขนมปัง) 3,550 บาท
12. ค่าพยาบาลวิชาชีพ 2,080 บาท
13. อุปกรณ์อื่น ๆ 10,000 บาท
-น้ำดื่ม
-เครื่องดื่มชูกำลัง
-ถุงมือ
– ผ้าเย็น
-ถุงขยะ
-สติกเกอร์
-อื่นๆ
รวม 95,675

แหล่งที่มาของงบประมาณ
ขอเงินสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณบริษัท 95,675 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 – 18.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
การประเมินผล
1. ปรับทัศนีย์ภาพให้ชุมชนและเพิ่มแหล่งอาหารของสัตว์มากยิ่งขึ้น
2. พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ฟื้นฟูระบบนิเวศในน้ำในเขื่อนให้สภาพน้ำใสสะอาดยิ่งขึ้น
2. ชุมชนบริเวณนั้นได้ใช้น้ำจากเขื่อนที่สะอาด
3. เพิ่มแหล่งอาหารของสัตว์และป้องกันการขาดแคลนอาหารของสัตว

รูปกิจกรรม

Bookmark the permalink.

Comments are closed.