กิจกรรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2563

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2563

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2563
ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เกี่ยวกับการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละครั้ง
ทาง บริษัทสยามยาชิโยะ จำกัด มีการซ้อมดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง จึงได้มีการซ้อมดับเพลิงประจำปีขึ้น ในวันที่ 7 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
– เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
– เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนังงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
– ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
– เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อต่อพนักงานในสถานประกอบการ

รูปกิจกรรม

Bookmark the permalink.

Comments are closed.