โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้ และสร้างโป่งอาหารสัตว์

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้ และสร้างโป่งอาหารสัตว์

ณ. อุทยานแห่งชาติทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ผู้เสนอโครงการ              คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ       คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

หลักการและเหตุผล
ปัญหาอุทกภัย หรือ ภาวะน้ำท่วมในฤดูฝน และ ปัญหาภัยแล้ง หรือ ภาวการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ความทั้งสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ทำความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น การบุกรุกทำลายป่า พื้นที่ต้นน้ำลำธาร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญของปัญหาการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดความรุนแรง และบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ วิธีการหนึ่งที่สำคัญและได้ผลดี คือ ฝาย ซึงเป็นแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำทรงแนะนำให้ใช้ ฝายกั้นน้ำ หรือเรียกว่า CHECK DAM หรืออาจเรียกว่าฝายชะลอความชื้น เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อปิดกั้นทางน้ำที่อาจเป็นร่องน้ำกัดเซาะลำห้วย ลำธารขนาดเล็ก บริเวณป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำต่างๆ โดยทำหน้าที่ควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยให้การกัดเซาะ ชะล้าง และพังทลายของดินสองฝั่งสายน้ำลดลง ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขินของแหล่งน้ำชั้นล่าง และยังช่วยส่งเสริมการเก็บกักอินทรียวัตถุไว้ใน แหล่งน้ำให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินของป่าต้นน้ำที่ทุกสายน้ำไหลผ่าน
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทางบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด จึงเห็นว่า การสร้างฝายชะลอน้ำ การทำโปร่งอาหารให้กับสัตว์ป่า เป็นกิจกรรมเพื่อชุมชน จึงเห็นควรเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยการอุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคี ให้เกิดกับพนักงานของบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิดแก่พนักงาน
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชน
4. เพื่ออนุรักษ์และเพื่อแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า
วิธีการดำเนินการ
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
– เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ การไปสร้างฝายชะลอน้ำ และโปร่งอาหารสัตว์
– ติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานอุทยานแห่งชาติทับลาน
– ติดต่อรถที่เดินทาง รถทัวร์
2. ขั้นตอนการดำเนินการ
– ประสานกับเจ้าหน้าที่
– เขียนโครงการ
– ขออนุมัติโครงการ
– รับสมัครพนักงานที่จะไปสร้างฝายชะลอน้ำ สร้างโปร่งอาหารสัตว์ ในวันที่ 3 สิงหาคม – 31 สิงหาคม จำนวน 50 คน
– เดินทางออกจากบริษัทฯ ไปทำกิจกรรม ณ.อุทยานแห่งชาติทับลาน ในวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 7.00 น. / เดินทางกลับถึงบริษัทฯ เวลาประมาณ 18.00 น.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.