QCC 2017

QCC 2017
กิจกรรม QCC คือ กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือร่วมใจในการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดยการค้นหาจุดอ่อน และหาสาเหตุแห่งปัญหา แล้วระดมปัญญาแก้ไขปรับปรุงและว่างแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทางบริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด ได้มีการจัดแข่งขัน QCC ภายในบริษัททุกๆปี ปีละ1ครั้ง และมีการจัดระดับ Global

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.