โครงการแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง
“เพราะสิ่งที่เราได้กลับคืนมา มากกว่าการให้”

ผู้เสนอโครงการ             นายคชโสภณ สิทธิพล

ผู้รับผิดชอบโครงการ     คณะทำงานสวัสดิการ

หลักการและเหตุผล

เหตุที่เลือกโครงการช่วยเหลือและซ่อมแซมโรงเรียน เนื่องจากครั้งแรกที่บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ได้นำคอมพิวเตอร์ไปให้น้อง ๆที่โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ทำให้สมาชิกในกลุ่มที่ได้มีโอกาสไปมอบคอมพิวเตอร์ได้เห็นถึงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของโรงเรียน และได้เล็งถึงความสำคัญ กับห้องเรียนและห้องน้ำ ที่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากการใช้งานที่มีระยะเวลาที่นาน ทำให้เกิดสภาพชำรุดห้องน้ำที่โทรมและไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ห้องเรียนที่มีแสงในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ทาง กลุ่มได้เล็งเห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ การแบ่งปันในสิ่งที่ทางกลุ่มสามารถใช้แรงกายในการพัฒนาโรงเรียนและเห็นว่าไม่ค่อยมีหน่วยงานอื่น ๆ และที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือ ทางกลุ่มจึงเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการแบ่งปันและเติมเต็มความสุขให้กับน้อง ๆ ที่โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านบุตลาด ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูที่เป็นบุคคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน นักเรียนจำนวน 65 คน

การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการ
ความพอประมาณ คือ การแบ่งปันและช่วยเหลือให้โรงเรียนวัดประดิษฐาราม โดยคำนึงถึง ศักยภาพและตามอัตภาพของตนเอง ว่าสามารถจะช่วยเหลือได้สักเท่าไร และคำนึงถึงการไม่ทำ ให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ความมีเหตุผล คือ การแบ่งปันในที่นี้ไม่ได้เป็นการบริจาคสิ่งของเพียงอย่างเดียวทาง กลุ่มของข้าพเจ้าได้ร่วมมือกันซ่อมแซมอาคารเรียน และห้องน้ำ โดยคิดกันถ้วนถี่แล้วว่าหากเราให้สิ่งของ เพียงอย่างเดียว เช่น ดินสอสี ปากกา กล่องดินสอ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้มาคิดโดยรวมๆกันแล้วว่า มันมีประโยชน์หากแต่ขาดสถานที่ ที่สามารถทำให้น้องได้เรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทางกลุ่มจึงเลือกที่จะซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำ ซึ่งอาคารเรียนและห้องน้ำเป็นสิ่งจำเป็นมาก
ความมีภูมิคุ้มกัน คือ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่จะไปช่วยเหลือ ก่อนที่จะลงมือทำโครงการนี้ เป็นสิ่งที่ดีในการเตรียมความพร้อมไว้ว่าทางโรงเรียนต้องการให้ เราช่วยเหลืออย่างไร หากมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้รับมือได้
เงื่อนไขความรู้ คือ สอนให้เด็กนักเรียนรู้จักการดูแลรักษาอาคารเรียนและห้องน้ำให้สะอาด และสอน ให้เด็กนักเรียนใช้งานอาคารเรียนอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เงื่อนไขคุณธรรม คือ ผู้ที่แบ่งปันและรับบริจาคสามารถที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตใจใฝ่ธรรมะและมีจิตสาธารณะ คือสำนึกต่อ ส่วนรวม เช่น การไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนต่าง ๆ ที่ทรุดโทรมและห้องน้ำ ในโรงเรียน
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
3. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
วิธีการดำเนินการ
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
      – ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดิษฐาราม เพื่อสำรวจความต้องการใช้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนายพัฒนพงษ์ พระชนะสงคราม โทร 064-6199456
      – สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ สีทาอาคารไม้ ประตูห้องน้ำ ระบบไฟฟ้า ยากำจัดปลวก สุขภัณฑ์(โถฉี่ของเด็ก)

2. ขั้นตอนการดำเนินการ
     – ประสานงานกับโรงเรียน
     – เขียนโครงการ
     – ขออนุมัติโครงการ
     – ทำการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนวัดประดิษฐาราม
3. งบประมาณ
     – 23,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 14 กันยายน 2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและคุณธรรมที่ดี
2.โรงเรียนวัดประดิษฐารามมีสภาพอาคารเรียนดีขึ้นและบริเวณห้องน้ำที่ดี หลังจากซ่อมแซมแล้ว
3.มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออกมากขึ้น
4.ทุกคนมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น

คณะทำงาน
1. คุณสมปราถ ศีลวิลาส        ผู้จัดการแผนก MT ประธานโครงการ
2. นายคชโสภณ สิทธิพล      PC CHIEF รองประธานโครงการ
3. นายเกรียงศักดิ์ พิลาแพง   MT CHIEF ฝ่ายประสานงาน / คณะทำงาน
4. คุณสุธิตา คงชนะ               ISO ENGINEER ฝ่ายประสานงาน / คณะทำงาน
5. คุณเกษม หังสสูต              PGA STAFF ฝ่ายประสานงาน / คณะทำงาน
6. คุณรุ่งอรุณ ไผ่จันทร์          PGA STAFF ฝ่ายประสานงาน / คณะทำงาน
7. คุณสุชาดา ศรีระพันธ์         PGA STAFF ฝ่ายประสานงาน / คณะทำงาน

รูปกิจกรรม

Bookmark the permalink.

Comments are closed.