โครงการรักษ์ป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราด อ.แกลง จ.ระยอง

โครงการ รักษ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 5 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราด อ.แกลง จ.ระยอง

โครงการ รักษ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 5 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราด อ.แกลง จ.ระยอง

ผู้เสนอโครงการ           คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ    คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวทั้งนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับ อัตราความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อยๆ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ซึ่งใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัย และเพาะพันธ์สัตว์อ่อน ดังนั้นทางบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด จึงเห็น ว่าการปลูกป่าชดเชยเป็นเรื่องที่จำเป็นและความสำคัญยิ่ง ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานของบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมืองเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1– 7 สำรวจคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการป่าในเมืองในพื้นที่รับผิดชอบโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ดำเนินโครงการร่วมกัน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จึงได้กำหนดพื้นที่จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคราชการ ท้องถิ่น เอกชนและประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเป็นการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำประแสร์ ท้องที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแส และป่าพังราด และอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1,000 ไร่ ให้เป็นป่าในเมือง ตามนโยบาย “สวนป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จึงได้จัดทำโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง “ทุ่งโปรงทองมหัศจรรย์ป่าชายเลนปากน้ำประแส”
บริษัทสยามยาชิโยะ จำกัด เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของโครงการดังกล่าว จึงเข้ามาส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ป่าชายเลนในป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราด ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ 4 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง โดยจะเข้าไปร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 1 ระยอง ในการพัฒนาฟื้นฟูเขตป่าสงวนซึ่งถูกบุกรุกเป็นบ่อกุ้ง ที่ทางหน่วยงานราชการได้ยึดพื้นที่กลับคืนมา ให้กลับมาเป็นผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิด แก่พนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน
4. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

วิธีการดำเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
– เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ การไปปลูกป่าชายเลน
– ติดต่อเจ้าหน้าที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราด คุณประหัส จันทสิทธิ์ 061-5250085
– ติดต่อรถที่เดินทาง รถทัวร์ คุณวิไลลักษณ์ รอดไพบูลย์ 081-8618536

2. ขั้นดำเนินการ
– เขียนโครงการ
– ขออนุมัติโครงการ
– รับสมัครพนักงานที่จะไปปลูกป่าชายเลน ในวันที่ 1-9 ก.ย. 2562 จำนวน 100 คน
– เดินทางออกจากบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด วันที่ 5 ต.ค. 2562 เวลา 05.00 น.
– ประสานกับเจ้าหน้าที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราด คุณประหัส จันทสิทธิ์
061-5250085

งบประมาณ
– ค่าปลูกป่าชายเลน (ค่าเตรียมแปลงปลูก 1 ไร่ 6300 บาท ,ค่าเตรียมน้ำล้างตัว 1 คันรถ 600 บาท, ค่าตอบแทนวิทยากรและทีมงานในวันหยุด 3,100 บาท) 10,000 บาท
– ค่ารถทัวร์(แอร์ 45 ที่) คันละ 13,000 บาท 2 คัน 26,000 บาท
– ค่าอาหารเช้า และเครื่องดื่ม 4,000 บาท
– ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 25,000 บาท
– ค่าประกันชีวิตกลุ่ม 4,635 บาท
– ค่าเสื้อยืดในการทำกิจกรรม 11,325 บาท
   รวม 80,960 บาท
ที่มาของงบประมาณ
– ขอการสนับสนุนจากบริษัท สยาม ยาชิโยะจำกัด 80,960 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 5 ตุลาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

การประเมินผล
– พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
– พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
2. พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พนักงานมีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิด แก่พนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
4. ปัญหาการพังทลายของดินริมชายฝั่งลดลง
5. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ มีแหล่งอาหาร ที่เพาะพันธุ์ตัวอ่อน

คณะทำงานโครงการฯ บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
1. คุณวชิระพล คุ้มภัย ผู้จัดการทั่วไป ประธานโครงการ
2  Mr.Toru Koyama Executive Coordinator director ที่ปรึกษาโครงการ
3. คุณมัทนา เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รองประธานโครงการ ฝ่ายการเงิน
4. คุณสมปรารถ ศีลวิลาส ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง รองประธานโครงการ ฝ่ายความปลอดภัย
5. คุณนิรุตติ ผาสุข Safety Section Head / คณะทำงาน
6. คุณอุไรพร โพธิ์ขุนทด Safety Officer / คณะทำงาน
7. คุณสุธิตา คงชนะ ISO Engineer / คณะทำงาน
8. คุณเสาวคนธ์ อิงคยะกุล ISO DCO / คณะทำงาน
9. คุณสุชาดา ศรีระพันธ์ PGA Staff / คณะทำงาน
10. คุณรุ่งอรุณ ไผ่จันทร์ PGA Staff / คณะทำงาน
11. คุณเกษม หังสสูต PGA Staff / คณะทำงาน

 

รูปกิจกรรม

Bookmark the permalink.

Comments are closed.