โครงการแบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

โครงการแบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

เสนอโครงการ                คณะทำงานสิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ       คณะทำงานสิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

หลักการและเหตุผล
ในสังคมไทยปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตในทุกๆ ด้าน รวมถึงการศึกษา เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์จึงมีส่วนสำคัญในการเรียนรู้ การนำ คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ ในรูปแบบการบูรณาการ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ และเพิ่ม ศักยภาพในการสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุดของเยาวชนในสังคมไทย
แต่จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดูแลสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย ยังคงมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดหาคอมพิวตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ในปัจจุบันพบว่าคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์ที่ขาดแคลนของบางโรงเรียน โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) บริษัทสยาม ยาชิโยะ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในการเรียนรู้เทคโนโลยีนั้น จึงมีแนวคิดบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า ที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนื่องจากมีการจัดหาเครื่องใหม่ทดแทนจากแผนกต่างๆ ทั้งนี้คอมพิวเตอร์เหล่านี้ยังคงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หรือใช้งานไม่ได้แล้ว มาดัดแปลงปรับปรุง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตามความเหมาะสมในการศึกษาเบื้องต้น และนำส่งคอมพิวเตอร์เหล่านั้น สู่มือน้องๆในโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อให้พวกเขาได้มีความรู้ที่ไม่สิ้นสุด พร้อมกับสร้างโลกทัศน์ใหม่ๆ ในพวกเขา อีกทั้งยังเป็นการลดขยะอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทที่จะต้องถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จำนวน 21 คน นักเรียน 204 คน เป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน และด้วยจำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ร้องขอการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาจากภาคเอกชน

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อลดขยะอิเล็คทรอนิกส์ และใช้ทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วของบริษัทให้เป็นประโยชน์
  2. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในโรงเรียนที่ยังขาดแคลน
  3. เพื่อมีส่วนร่วมในการกระจายเทคโนโลยีไปสู่ชนบท

กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเลือกจากโรงเรียนที่ขาดแคลนมาก และมีความต้องการสูงก่อนโดยเบื้องต้น 20 เครื่อง
วิธีการดำเนินการ
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
– ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร เพื่อสำรวจความต้องการใช้คอมพิวเตอร์
นายจำนงค์ สุดประโคน โทร 081-7498492
– ตรวจสอบและจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ตามจำนวนที่โรงเรียนต้องการ

2. ขั้นตอนการดำเนินการ
– ประสานงานกับโรงเรียน
– เขียนโครงการ
– ขออนุมัติโครงการ
– ทำการส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร
3. งบประมาณ
– คอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน 20 เครื่อง ของบริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด

ระยะเวลาดำเนินการ     เดือนมีนาคม 2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บริษัทได้ลดการทิ้งขยะอิเล็คทรอสิกส์สู่สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรเหลือให้เป็นประโยชน์
2. บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการศึกษาให้กับสังคม

คณะทำงานโครงการฯ บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
1. คุณวชิระพล คุ้มภัย ผู้จัดการทั่วไป ประธานโครงการ
2. คุณสมปราถ ศีลวิลาส ผู้จัดการแผนก MT รองประธานโครงการ
4. คุณเกษม หังสสูต PGA STAFF ฝ่ายประสานงาน / คณะทำงาน
5. คุณสุธิตา คงชนะ ISO ENGINEER ฝ่ายประสานงาน / คณะทำงาน
6. คุณศรายุทธ ปฐมกุล IT STAFF ฝ่ายเทคนิค / คณะทำงาน

รูปกิจกรรม

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.