โครงการ รักษ์ป่าชายเลน อำเภอเขาสมิง จ.ตราด

โครงการ รักษ์ป่าชายเลน อำเภอเขาสมิง จ.ตราด

โครงการ รักษ์ป่าชายเลน อำเภอเขาสมิง จ.ตราด

ผู้เสนอโครงการ           คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ     คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

หลักการและเหตุผล

ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาช่วยในการดำรงชีวิต เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวทั้งนี้ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับ อัตราความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อยๆ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ซึ่งใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัย และเพาะพันธ์สัตว์อ่อน ดังนั้น ทางบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด จึงเห็น ว่าการปลูกป่าชดเชยเป็นเรื่องที่จำเป็นและความสำคัญยิ่ง ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานของบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิด แก่พนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน
4. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

วิธีการดำเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
– เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ การไปปลูกป่าชายเลน
– ติดต่อเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนา ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 คุณอดิศักดิ์ 087-8353860
– ติดต่อรถที่เดินทาง รถทัวร์ คุณแหม่ม 089-9889780, 086-5423422

2. ขั้นดำเนินการ
– เขียนโครงการ
– ขออนุมัติโครงการ
– รับสมัครพนักงานที่จะไปปลูกป่าชายเลน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
– เดินทางออกจากบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 04.00 น.
– ประสานกับเจ้าหน้าที่

งบประมาณ
– ค่าปลูกป่าชายเลน 8500 บาท
– ค่ารถทัวร์(แอร์ 50 ที่ ) 15000 บาท
– ค่าทำป้าย 500 บาท
– ค่าอาหาร 6000 บาท
รวม 30000 บาท
แหล่งที่มาของงบประมาณ
1. รายได้จากการขายขยะรีไซเคิล 6000 บาท
2. ขอเงินสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท 24,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

กลุ่มเป้าหมาย             พนักงาน บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

การประเมินผล
– พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
– พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
2. พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พนักงานมีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิด แก่พนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
4. ปัญหาการพังทลายของดินริมชายฝั่งลดลง
5. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ มีแหล่งอาหาร ที่เพาะพันธุ์ตัวอ่อน

คณะทำงาน สิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

1. คุณวชิระพล คุ้มภัย ผู้จัดการทั่วไป ประธานโครงการ
2. คุณดลฤดี มาระเฮม ผู้จัดการแผนก ACC รองประธานโครงการ
2. คุณสมปราถ แซ่ตั่น ผู้จัดการแผนก MT ฝ่ายจราจร/คณะทำงาน
3. คุณนิรุตติ ผาสุ ข หน. หน่วยงานความปลอดภัย ฝ่ายความปลอดภัย/คณะทำงาน
4. คุณสุธิตา คงชนะ ฝ่ายประสานงาน/คณะทำงาน
5. คุณสุมินตรา สายสิงห์ ฝ่ายประสานงาน/คณะทำงาน
6. คุณพัชรินทร์ วงศ์ทอง ฝ่ายประสานงาน/คณะทำงาน

รูปกิจกรรม

Bookmark the permalink.

Comments are closed.