โครงการแบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อน้องของชุมชน

โครงการแบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อน้องของชุมชน

ผู้เสนอโครงการ              คณะทำงานสิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด           

ผู้รับผิดชอบโครงการ       คณะทำงานสิ่งแวดล้อม บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

หลักการและเหตุผล

ในสังคมไทยปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตในทุกๆ ด้าน รวมถึงการศึกษา เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์จึงมีส่วนสำคัญในการเรียนรู้ การนำ คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ ในรูปแบบการบูรณาการ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุดของเยาวชนในสังคมไทย

แต่จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดูแลสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย ยังคงมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ  ในปัจจุบันพบว่าคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์ที่ขาดแคลนของบางโรงเรียน ซึ่งจากการสำรวจพบว่ายังมีอีกหลาย ๆ โรงเรียนในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ก็ยังคงมีความขาดแคลนด้านนี้อยู่  บริษัทสยาม ยาชิโยะ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในการเรียนรู้เทคโนโลยีนั้น จึงมีแนวคิดบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า ที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนื่องจากมีการจัดหาเครื่องใหม่ทดแทนจากแผนกต่างๆ ทั้งนี้คอมพิวเตอร์เหล่านี้ยังคงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หรือใช้งานไม่ได้แล้ว มาดัดแปลงปรับปรุง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตามความเหมาะสมในการศึกษาเบื้องต้น และนำส่งคอมพิวเตอร์เหล่านั้น สู่มือน้องๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อให้พวกเขาได้มีความรู้ที่ไม่สิ้นสุด พร้อมกับสร้างโลกทัศน์ใหม่ๆ ในพวกเขา อีกทั้งยังเป็นการลดขยะอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทที่จะต้องถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โรงเรียนวัดบ้านโนน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนน  ต.ดงบัง  อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีครูที่เป็นบุคคลากรทางการศึกษา  จำนวน  17  คน  นักเรียนจำนวน  141  คน  11  ห้องเรียน  เป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานเลย และมีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขี้น เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเพียงพอ จึงได้ร้องขอการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาจากภาคเอกชน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อลดขยะอิเล็คทรอนิกส์ และใช้ทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วของบริษัทให้เป็นประโยชน์
 2. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในโรงเรียนที่ยังขาดแคลน
 3. เพื่อมีส่วนร่วมในการกระจายเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี โดยได้เลือกจากโรงเรียนที่ขาดแคลนมาก  และมีความต้องการสูงก่อน

วิธีการดำเนินการ
    1. ขั้นตอนการเตรียมการ

 • ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโนน เพื่อสำรวจความต้องการใช้คอมพิวเตอร์

นางจรัสศรี ฮะฮวด โทร 098-259-1800

 • ตรวจสอบและจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ตามจำนวนที่โรงเรียนต้องการ
 1. ขั้นตอนการดำเนินการ
  –     ประสานงานกับโรงเรียน
  –     เขียนโครงการ
  –      ขออนุมัติโครงการ
  –      ทำการส่งมอบคอมพิวเตอร์  ให้กับโรงเรียนวัดบ้านโนน
 1. งบประมาณ
 • คอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ใช้งานแล้ว  จำนวน 10  เครื่อง  ของบริษัท สยามยาชิโยะ จำกัด

ระยะเวลาดำเนินการ       เดือนมีนาคม  2019

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บริษัทได้ลดการทิ้งขยะอิเล็คทรอสิกส์สู่สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรเหลือให้เป็นประโยชน์
2. บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการศึกษาให้กับสังคม

คณะทำงานโครงการฯ บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด

 1. คุณวชิระพล คุ้มภัย       ผู้จัดการทั่วไป             ประธานโครงการ
 2. คุณสมปราถ ศีลวิลาส    ผู้จัดการแผนก MT       รองประธานโครงการ
 3. คุณเกษม หังสสูต         PGA STAFF               ฝ่ายประสานงาน / คณะทำงาน
 4. คุณสุธิตา คงชนะ          ISO ENGINEER         ฝ่ายประสานงาน / คณะทำงาน
 5. คุณศรายุทธ     ปฐมกุล        IT STAFF                 ฝ่ายเทคนิค / คณะทำงาน

รูปกิจกรรม

Bookmark the permalink.

Comments are closed.