สมัครงาน

header4บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ประเภทถังน้ำมันเชื้อเพลิง , ฉีดพลาสติกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และ ทา พ่น เคลือบสีผิวโลหะ และพสาสติก

รับสมัครด่วน 

ตำแหน่ง : Maintenance Engineer

    รายละเอียดของงาน
– ควบคุมและดูแลรักษาเครื่องจักรตามแผนงานการซ่อมบำรุง
– ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
– จัดทำรายงานการซ่อมบำรุงประจำเดือนเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
– ประสานงานกับสายงานการผลิตในการติดต่อประสานงานการดูแลเครื่องจักร
– ควบคุมและดูแลกิจกรรม TPM
– อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี)
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  อัตรา  1
  คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล,เครื่องมือวัด,ไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิกส์
– สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้เป็นอย่างดี
– ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง Robot และการใช้งาน
– มีความรู้ความสามารถในการวางแผนงานซ่อมบำรุงประจำปีและการพยากรณ์การซ่อมบำรุง
– หากมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้สูง


ตำแหน่ง : Blow Engineer

   รายละเอียดของงาน
– จัดทำเอกสาร TPM
– ดูแลและตรวจสอบความปกติของเครื่องจักรให้อยู่ในภาวะควบคุมปกติ
– ลดของเสีย ลดการหยุดของเครื่องจักร
– จัดทำ OPS , Q-POINT
– แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต ควบคุมการผลิต

สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี)
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  อัตรา  1
  คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี
-จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านอุตสหกรรมยานยนต์
-มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีภาวะการเป็นผู้นำ
-สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันสูงได้


ตำแหน่ง : Assembly Engineer

   รายละเอียดของงาน
– ควบคุมกระบวนการผลิต improvement ใน Line การผลิต
– ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตาม KPI แผนก
– ควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนงานที่เกิดขึ้น
– ตรวจสอบการทำงานและสิ่งที่น่าจะเกิดปัญหาในอนาคต
– ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานตามระเบียบบริษัท รวมทั้ง OPS
– วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความเสถียรภาพและรองรับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
– รายงานผลของกระบวนการผลิต,ปัญหา,ผลกระทบ,สิ่งที่เป็นไปตามข้อกำหนด
– กำหนดแผนการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
– อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี)
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  อัตรา
 1
  เงินเดือน  ตามประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ หรือวิศวกรรมในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม
มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO TS16949
มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีภาวะการเป็นผู้นำ


ตำแหน่ง : Purchase Engineer Urgently Required !
   รายละเอียดของงาน
1. Coordinate with supplier to avoid problems in production
2. Select a new supplier to reduce cost
3. Supplier selection and evaluation.Nomination materials engineered
components parts,To meet the requirements of clients and are used
adequately.
4.Pass 550 toeic exam

  สถานที่ปฏิบัติงาน
304 Industrial Park (Prachinburi)
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  อัตรา
   1
  เงินเดือน  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติผู้สมัคร

Male 25 – 35 Yrs.
Bechelor’s Degree in Engineering or related field.
All positions At least 2 Yrs.in Automotive Manufacturing
(Consider applicants who have direct experience with that position only)
Trained and certification ISO/TS 16949, ISO 14001 .
High leadership, decision making analytical and managerial skills.
Able to work at Prachinburi.
**If you have the ability to communicate in Japanese will be an advantage.
(**พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายและ Expect Salary เท่านั้น)


 ตำแหน่ง : New Model

  รายละเอียดของงาน
ปฎิบัติงานในส่วนงานของ New Model

  สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  อัตรา
  1
  เงินเดือน  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมและควบคุมการผลิตตามขั้นตอนของ APQP , FMEA, Control
Plan, SPC, SAP Plan,ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
และนำมาจัดทำข้อมูลทางวิศวกรได้
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการอ่าน Drawing
มีความรู้ความสามารถด้านการฉีดพลาสติก
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Mold Design แม่พิมพ์ และ
Tooling จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้สูง


ตำแหน่ง : QC Engineer

 รายละเอียดของงาน
ปฎิบัติงานในส่วนงานของ QC Engineer

  สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

  อัตรา
  2
  เงินเดือน  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง/ชาย  25-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ,สอบเทียบเครื่องมือวัด, ควบคุมและปรับปรุงงาน, กิจกรรมทั้งหมดในแผนกQC

หากมีประสบการณ์ด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้เป็นอย่างดี


สวัสดิการ

 • สวัสดิการประกันชีวิต 400,000 บาท / 800,000 บาท
 • สวัสดิการค่าเดินทาง 55 บาท /วัน
 • โบนัสประจำปี+เงินพิเศษ
 • ค่าเข้ากะบ่าย 40 บาท / กะดึก 100 บาท
 • สวัสดิการค่าอาหารกลางวัน 40 บาท / ค่าอาหารโอที 30 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
 • ค่าดูแลรักษาสุขภาพ
 • เบี้ยขยัน 400 บาท/500 บาท/1,000 บาท
 • ปรับเงินขึ้นประจำปี
 • แจกทองตามอายุงาน 5 , 10 , 15 , 20 ปี
 • ประบตำแหน่งตามผลงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ
 • เงินปฎิบัติงานสม่ำเสมอทั้งปี 3,000 บาท

หลักฐานประกอบการสมัคร
(ทุกตำแหน่ง “รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มี และ ยื่นหลักฐานการสมัคร ข้อ 1-5 ครบเท่านั้น”)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบผ่านการคัดเลือกทหาร 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
 • สำเนาใบผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์

สามารถสมัคร หรือ ส่งรายละเอียด ได้ที่นี่

บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
เลขที่ 214 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม 304
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร 0-3720-8730-4 ต่อ 121 โทรสาร 0-3720-8736

สมัครได้ที่ป้อม รปภ. หน้าบริษัท ตั้งแต่เวลา 08:00 – 16:00 วันจันทร์ – วันศุกร์
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037-627-501 ต่อ 100 , 121 , 104

 

Comments are closed.